[dū kàng]  

督亢

编辑 锁定 讨论
督亢是一个汉语词汇。读音为dū kàng [1]  ,释义一为古地名,战国燕的膏腴之地,今河北省涿州市东南有督亢陂。释义二为泛指膏腴之地。亦借指高地或山脉。
中文名
督亢
拼    音
dū kàng  [1] 
释    义
泛指膏腴之地
出    处
《史记·燕召公世家》
引证解释
古地名
词    性
名词

督亢引证解释

编辑
1、古地名。战国燕的膏腴之地。今河北省涿州市东南有督亢陂,其附近定兴﹑新城(今高碑店市)﹑固安诸县一带平衍之区皆燕之督亢地。
《史记·燕召公世家》:“ 太子丹 阴养壮士二十人,使 荆轲 献 督亢 地图於 秦 ,因袭刺 秦王 。”
清 阎尔梅 《燕赵杂吟》:“上古膏腴环 督亢 , 中山 意气感壶餐。”
清 顾大申 《始发良乡》诗:“地随 督亢 依山尽,河控 桑乾 入塞来。” [2] 
清 沈元沧 《涿州》诗:“风云气概 楼桑里 ,土壤膏腴督亢图。”
2.泛指膏腴之地。亦借指高地或山脉。
清 钱谦益 《直隶顺德府平乡县仇梦台授文林郎制》:“尔其更列状以上,化沮洳为督亢,此吾之所急也。”
清 曹寅 《送桐祈南归》诗之二:“雨收督亢天全绿,恰是诗人策马时。”
章炳麟 《文例杂论》:“后世破碎,犬牙相错,然土宜民俗,以川原督亢为经界,终莫能变古也。”
当年荆轲刺秦之时,所献地图就为督亢地图,因此“督亢”之名鹊起。

督亢督亢怎么读

编辑
《史记·刺客列传》:“荆轲(Kē)曰:‘微太子言,臣愿谒(yè)之。今行而毋信,则秦未可亲也。夫(fú)樊将军(按:指秦国叛将樊於(Wū)期),秦王购之金千斤,邑万家。诚得樊将军首与燕(Yān)督亢(gāng)之地图,奉献秦王,秦王必说(yuè)见臣,臣乃得有以报。’”南朝·宋·徐广《史记音义》:“督亢(gāng),音刚。”
《资治通鉴·秦纪一·始皇帝十八年》:“诚得樊将军首与燕(Yān)督亢(gāng)之地图。”元·胡三省(xǐng)注:“亢(gāng),音刚。”
宋·方回《五月十一日生朝(zhāo)三首》之三:“京兆旧游张敞马,督亢(gāng)遥望剧(旧音jī)辛台。”依诗律,诗中督亢(gāng)之亢(gāng)当读gāng。金庸《鹿鼎记》第四十一回:“渔阳鼓动天方醉,督亢(gāng)图穷悔已迟。”
或读督亢(kàng)。宋·钱惟演《始皇》诗:“金椎漫筑甘泉道,匕首还随督亢(kàng)图。”依诗律,亢当读如抗(kàng)
参考资料
词条标签:
行政区划 字词 地点 中国行政区划